Hostelworld.com

Hostelworld – Oznámení o ochraně osobních údajů skupin

Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanoví podrobnosti o osobních údajích, které se vás týkají a které shromažďujeme a jakým způsobem je zpracováváme při poskytování služeb skupinových rezervací.

O nás

Hostelworld.com Limited, Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Irsko, je správcem osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto oznámení. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak využíváme vaše osobní údaje, potom nás prosím kontaktujte na adrese groups@hostelworld.com. Případně se můžete obrátit na našeho manažera pro ochranu osobních údajů na adrese DataProtectionOfficer@hostelworld.com.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje o vás, které shromažďujeme přímo od vás:

 • Biografické a kontaktní údaje – Vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Podrobnosti o platbách – Podrobnosti o debetní nebo kreditní kartě, která jsou použity k provedení rezervace. Můžeme vás později požádat o vaše bankovní údaje, a to v případě, že vám v souvislosti s vaší rezervací vznikne nárok na refundaci od poskytovatele cestovních služeb.

  Účely zpracování a právní základ

  Vaše osobní údaje zpracováváme, za účelem provádění rezervací u příslušného poskytovatele cestovních služeb a za účelem řešení případných dotazů týkajících se rezervací. Základem pro zpracování vašich osobních údajů je především to, že pro provedení rezervace s vámi musíme uzavřít smlouvu a tuto smlouvu poté plníme. Jakékoliv další zpracování osobních údajů je založeno na tom, že je to nezbytné k prosazování našich oprávněných zájmů o zajištění dostupnosti služeb skupinových rezervací a zlepšování našich služeb.

  Osobní údaje, které od vás vyžadujeme

  Požadujeme od vás osobní údaje, které jsou podrobně popsány výše, a na základě kterých vám můžeme poskytovat službu skupinové rezervace   Pokud tyto informace neposkytnete, potom vám nebudeme moci tuto službu skupinové rezervace poskytovat.

  Příjemci údajů

  Vaše osobní údaje můžeme v souvislosti s výše uvedenými účely poskytnout různým příjemcům, a to včetně:

  • Poskytovatel(é) cestovních služeb – Poskytovatelům cestovních služeb poskytneme následující údaje tak, aby bylo možné i provést vaši rezervaci: jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.
  • Společnosti skupiny  - V naší skupině je řada společností, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb. Jedná se o dceřinou společnost ve Velké Británii, která nám poskytuje pomoc s našimi marketingovými iniciativami, dceřinou společnost v Portugalsku, která poskytuje vývojové služby a dceřinou společnost v Jižní Koreji, která nám pomáhá obsluhovat zákazníky v Asii. – Máme také kanceláře v Číně a Austrálii, které nám pomáhají obsluhovat tyto trhy. – Tyto dceřiné společnosti a kanceláře mohou mít při poskytování služeb uvnitř naší skupiny přístup k vašim osobním údajům, ale toto zpracovávají je prováděno pouze v souladu s našimi pokyny a s výhradou příslušných záruk.
  • Poskytovatelé našich služeb – Využíváme velký počet poskytovatelů odborných služeb, kteří nám pomáhají v naší obchodní činnosti a kteří nám poskytují odborné služby. Ne všichni tito poskytovateli služeb budou mít přístup k vašim osobním údajům, ale pokud přístup mít budou, potom se ujistíme že budou dodržovat naše práva na ochranu osobních údajů.

   Převody do zahraničí

   Za určitých okolností vaše osobní údaje převedeme mimo Evropskou unii do země, kterou Evropská komise neuznává za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jak určuje Evropská unie.   Nejběžnější z nich je převod osobních údajů na poskytovatele ubytování tak, aby mohli zajistit vaši rezervaci.   Vaše osobní údaje můžeme také předávat mimo Evropskou unii v souvislosti s naší obchodní činností, a to například když využíváme poskytovatele služeb, kteří spadají do jiné soudní pravomoci.   Pokud budeme vaše osobní údaje převádět mimo Evropskou unii, potom buďte ujištěni, že budou zavedena vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů a ke splnění našich závazků vyplývajících z příslušných zákonů o ochraně údajů.

   Při převodu vašich osobních údajů mimo Evropskou unii, pokud je to požadováno v rámci zákona o ochraně údajů, buď uzavřeme smlouvu ve formě schválené Evropskou komisí se subjektem, na který tyto údaje převádíme, nebo zajistíme, že společnost, na kterou vaše osobní údaje převádíme, souhlasí s dodržováním schváleného mechanismu přenosu, jakým je například tzv. štít pro ochranu osobních údajů (U-US Privacy Shield framework).   Pokud byste chtěli získat další podrobnosti o opatřeních, která jsme učinili v souvislosti s předáváním vašich osobních údajů nebo kopie dohod, které jsme uzavřeli v souvislosti s převody, kontaktujte nás prosím na DataProteectionOfficer@hostelworld.com.

   Uchování údajů

   Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s našimi pravidly uchovávání záznamů. Politika uchovávání záznamů je založena na tom principu, že osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k účelu, pro který je shromažďujeme a v souladu s požadavky, které nám ukládá zákon. To znamená, že doba uchovávání vašich osobních údajů se bude lišit v závislosti na typu osobních údajů tak, jak je uvedeno níže:

   • Údaje o transakcích - Pokud jste aktivním uživatelem naší služby skupinových rezervací (tj. v posledních 18 měsících jste provedli rezervaci), potom chceme zajistit, abyste měli přístup ke svým údajům v souvislosti s vašimi předchozími rezervacemi a abychom měli k těmto údajům přístup pro naše vlastní obchodní účely. Vaše údaje o transakcích proto nebudou smazány, dokud zůstanete aktivním zákazníkem, a to pokud o to nepožádáte. Pokud přestanete být aktivním zákazníkem, potom budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 4 let, a to pro případ, že se k naší službě skupinových rezervací vrátíte a také abychom mohli pokračovat v používání údajů o transakcích s cílem zlepšování našich služeb a provádění obchodních analýz. Po uplynutí tohoto čtyřletého období tyto údaje zanonymizujeme, takže již nebude možné vás s nimi spojit. Náš anonymizační proces nám ale dovoluje vás znovu identifikovat, pokud opět využijete naši službu skupinových rezervací a k rezervaci použijete stejnou e-mailovou adresu. Upozorňujeme také na to, že pokud jste přihlášeni k odběru informací z naší marketingové databáze, budeme si určité údaje uchovávat i po uplynutí této čtyřleté lhůty tak, jak je uvedeno níže.
   • Marketingové údaje - Budeme uchovávat kopii osobních údajů, která je potřebná o odesílání marketingových sdělení, a to dokud budete přihlášeni k odběru těchto marketingových sdělení. Budeme také uchovávat určité informace týkající se vašich transakcí, a to za účelem přizpůsobování našich marketingových sdělení. Pokud jste přihlášeni k odběru marketingových sdělení a údaje o vašich transakcích jsou v naší hlavní databázi anonymizovány, potom budeme uchovávat určité údaje týkající se vašich transakcím, např. kde jste si hostely rezervovali dříve, jaké typy hostelů jste si rezervovali, zda jste použili naše aplikace nebo naše webové stránky, průměrná délka pobytu a v jakých zemích/do jakých zemí jste provedli rezervaci.
    •  

     U osobních údajů, které nejsou údaji o transakcích nebo které se týkají e-mailového marketingu, použijeme následující kritéria:

      

     • Řešení právních nároků - Při posuzování toho, jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat, zohledňujeme, zda mohou být tyto údaje vyžadovány v případě obhajoby případných právních nároků. Pokud budou takovéto údaje vyžadovány, potom je můžeme uchovávat do doby, kdy dojde ve vztahu k tomuto nároku k promlčení (tato lhůta se pohybuje od 2 do 12 let).
     • Obchodní požadavky - Osobní údaje shromažďujeme pouze pro vymezené účely a z toho důvodu posuzujeme, jak dlouho tyto osobní údaje musíme uchovávat pro účely plnění našich přiměřených obchodních cílů.

    Vaše práva

    Za určitých okolností máte ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva:

    • Právo na přístup ke svým osobním údajům - Máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a to spolu s dalšími informacemi o zpracování těchto vašich osobních údajů.
    • Právo na opravu - Máte právo si vyžádat opravu jakýchkoliv nesprávných údajů nebo doplnění jakýchkoliv neúplných informací, tak, aby byly úplné.
    • Právo na výmaz - Máte právo nás požádat o výmaz osobních údajů, které o vás uchováváme. Toto je někdy označováno jako právo být zapomenut.
    • Právo na omezení zpracování nebo vyslovení námitky proti zpracování - Máte právo požadovat, abychom již neprováděli zpracovávání vašich osobních údajů pro konkrétní účely, nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro konkrétní účely.
    • Právo na přenositelnost údajů - Máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí osobě poskytli kopii vašich osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu.
     • Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese DataProtectionOfficer@hostelworld.com.

    Stížnosti

    Máte právo podat stížnost u Irské komise pro ochranu osobních údajů (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) nebo u vašeho místního dohledového orgánu.

    ×